Prasetiya Mulya Lab
Project:Prasetiya Mulya Lab
Location:BSD
Scope Job:Interior - Furniture
Owner:Prasetiya Mulya University